Header Image
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำบทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นข้อหารือ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

1.ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน

2.ฎีกาเบิกจ่ายเงิน เปิดได้หรือไม่

3.ประกาศตามสื่อสังคมออนไลน์ได้ไหม?

4.ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเปิดเผยได้ไหม


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 36,041