Header Image
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
watermark

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด สมาชิกผู้แทนราษฎรในพื้นที่ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเครือข่ายผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนประมาณ 1,000 คน ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม โดยมีนายสุระวุธ จันทร์งาม นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมรับทราบประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จากปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีแนวโน้มตกต่ำ ราคาที่ขายได้ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต รวมทั้งข้อเสนอต่างๆ ที่จะขอให้ภาครัฐช่วยผลักดันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้สูงขึ้น โดยเสนอเป็นมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาว ดังนี้
- มาตรการเร่งด่วน
1. ขอให้รัฐกำหนดราคาประกันขั้นต่ำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ความชื้นไม่เกินร้อยละ 14.5 ราคา 12 บาท/กก. และที่ไม่กำหนดความชื้น ราคา 7 บาท/กก. ณ ลานรับซื้อในพื้นที่
2. ขอให้รัฐบาลมีมาตรการและนโยบายช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวผลผลิจ ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินรายละ 20 ไร่

-มาตรการระยะยาว
3. ให้งดการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศ ในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ ของทุกๆปี

ซึ่งจังหวัดจะได้จัดทำข้อเสนอตามมติที่ประชุม ส่งกรมการค้าภายในเพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพด (นบขพ.) พิจารณาต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 913,351