Header Image
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
watermark

🗒 ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำบทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นข้อหารือ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
1.ส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ไหม ?
2.ไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ขอ
3.แนวปฏิบัติเอกสารลับของหน่วยงานอื่น
4.มีผู้คัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
5.ขอสำเนาเช่าซื้อ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 36,053