Header Image
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 ในรอบการประเมินที่ 2
watermark


image รูปภาพ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 ในรอบการประเมินที่ 2
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 ในรอบการประเมินที่ 2
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 ในรอบการประเมินที่ 2
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 ในรอบการประเมินที่ 2

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 ในรอบการประเมินที่ 2 วันที่แผยแพร่ 20/10/2565 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 913,365